Ô fyrmie

Sōm my partnerym akcyji:

P.H.U.”MAREX” to je fyrma kero fōnguje na rynku ôd 1991r. Siydziba fyrmy je w Chorzowie. Zasiyng fōngowanio mo na cołko Polsko, a nojprzōdzij na wojywōdztwo Ślōnske.

Za fyrma handlowo-usugowo robi: wybulynia i dymōntaże, roboty przi schrōnianiu, przijmowanie abfali, handel surowcami do drugigo używanio.
Sōm my szpecami ôd wybulanio ôbiektów industryjalych, miyszkalnych ale tyż i ôd infrastruktury do drōg i do bany. Mōmy ekstra kadra szpecōw ale tyż i sprzynt  kery dozwŏlo na zrobiynie kŏżdego wybulynio akuranie, gibko i co nojwŏżniyjsze bezpiecznie. W tyj dōmynie naszymi przodnimi klijyntami sōm:
Zakłady Azotowe Holding S.A. W Chorzowie
Huta Baildon
European Silicon
Gemini
RZGW Gliwice
Messer Polska
Grupa PKP
Drogowa Trasa Średnicowa S.A.
Huta Batory
Erbud Toruń
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Kompania Węglowa
Katowicki Holding Węglowy
Spōłdzielnie i spōlnoty miyszkaniowe na terynie Chorzowa, Katowic, Świyntochłowic i Siymianowic Ślōnskich

Bez krańce lŏt 2005/2006 na terynie Zakładōw Mechanicznych „ZGODA” robiyli my dymōntaż, sfalōnyj skuli naporu śniega hali produkcyjnyj.

Roboty budowlane ale tyż i rymōnty, robiyli my na ôbiektach miyszkalnych, industryjanych, szportowych. Robiyli my take akcyje co rymōnt stadiōnu Ruchu Chorzōw, roboty budowlane i modernizacyjne na terynach ôd Miyjskigo Ôśrodka Rykreacyji i Szportu w Chorzowie ale tyż i rymōnty na terynie Huty Batory w Chorzowie.
W 2006r. naszo fyrma robiyła przi budowie hali produkcyjnyj w Siymianowicach Ślōnskich kaj gyneralnym inwestorym była fyrma KAJIMA EUROPE Sp. z o.o. Biuro Budowy – Johnson Controls.
Robiyli my tyż inwestycyjo pożyniōno z budowōm pobudynku archiwum dlo Messer Polska Sp. z o.o., budowōm pobudynku podszteli 110/6kVdlo VATTENFALL DISTRIBUTION POLAND S.A. ale tyż i roboty zlecōne bez Urzōnd Miasta Chorzōw. Na krańcach lŏt 2007/2008 fyrma „MAREX” robiyła przi inwestycyji pt.: „Ôdbudowa po katastrofie – rekōnstrukcyjo cuzamyn z wymŏganōm modernizacyjōm ale tyż i sztartniyńcie pieca elektrołukowego E5 z insztalacyjami jak tyż przidanie nazŏd akuratnego sztatusu technicznego hali pieca E5 we Wydziale Sztalowni Huty Batory Sp. z o.o. w Chorzowie”

Bez rok 2008 fyrma naszo robiyła wiela wŏżnych akcyji przi budowach, inwestycyjach i rymōntach ale tyż i robotach dymōntażowych. Postrzōd inkszymi:
Na zlecynie Huty Batory zrobiyli my rykōnstrykcyjo ôpŏsek żelbetowych doôbkoła fōndamyntōw sztōmpli na wydziale W-35 cuzamyn z fol dokumyntacyjōm technicznōm.
Na zlecynie fyrmy Azoty-Adipol Spōłka Akcyjno w Chorzowie zrobiyli my dymōntaż chłōdni wyntylatorowyj. Ôbiekt ô kōnstrukcyji żelbetowyj kery mo rajn 350t płyt azbesto-cymyntowych. Dlo tego jednakigo inwestora zrobiyli my adaptacyjo hali byłyj tlynowni na ôbiekt magazynowy.
Ku kōńcu roku 2008 i s poczōntku roku 2009 na zlecynie Katowickigo Holdingu Wynglowego S.A. Zrobiyli my w KWK „Mysłowice-Wesoła” kōmpleksowy rymōnt pobudynku badyhali Nr 4.

Bez lata 2006-2009 zrobiyli my wiela robōt dymōntażowych na potrzeby Drogowyj Trasy Średnicowyj S.A. Były to we wielgszości wielasztokowe pobudynki miyszkalne kere zawōdzały na drōdze nowo budowanyj trasy.

Bez rok 2009r. przi fyrmie „J&P AWAX” robiyli my za podwykonawcy na budowie krziżōwki drogowyj Gliwice-Sośnica – krojcōng autobanōw A1 i A4.

Bez lata 2010 i 2011 robiyli my wybulynia i dymōntaże dlo European Silikon na terynie Zakładōw Azotowych w Chorzowie. Na zlecynie RZGW w Gliwicach rozszyrzyli my nasze fōngowanie ô roboty pożyniōne z naprawōm popowodziowych wyrw brzegowych rzek.

Fyrma „MAREX” robi tyż rekultywacje terynów poindustrialnych i powybulyniowych, roztomajte roboty ziymne i ścinanie drzew.

P.H.U. „MAREX” Sp. z o.o. Sp.k. mo sprzynt ôd transportu ale tyż i budowlany, kery je używany do robōt swojich co i do zlecōnych. Umowy ô ciōngłyj spōłpracy z fyrmami co majōm podany na sia sprzynt dozwŏlajōm na robiynie cuzamyn poru zadań. Terŏzki mōmy fachowe auta ciynżarowe do przewozu kōntynerów, ciōngniki siodłowe, prziczepy co tyż naczepy typu „wanny”, dłużyce do transportu elymyntōw do 12m, auta dostawcze, dźwigŏcze koszowe, bagry gōnsiynicowe z ôsprzyntym do wybulanio, bagry kołowe tyż z takim ôsprzyntym, folowarki i młoty wybulyniowe. Krōm ekstra fachowego sprzyntu mōmy pasowne decyzyje i przizwolynia na robiynie przi transporcie i handlu abfalami. Kludzymy Sztela Dymōntażu Aut kero je w Chorzowie przi ul. Rodziewiczōwnyj 14.

Krōm ekstra fachowego sprzyntu mōmy wymŏgane decyzyje i przizwolynia skirz kerych legalnie robiymy przi transporcie i handlu abfalami.

We wrześniu 2006r powstała fyrma PHU”MAREX” Sp. z o.o., kero przejyna majōntek i zadania fyrmy PHU”MAREX” mgr Marek Nowak. Dwa lata niyskrzij powstała fyrma PHU”MAREX” Sp. z o.o. Sp. Kōmandytowo kero dalij przejyna majōntek i płaty fyrmy PHU”MAREX” Sp. z o.o.

Starōmy sie wydolić kŏżdymu zadaniu i fōngujymy podug hasła: „Dlo nŏs niyma za fest ciynżkich zadań”. Poradzi tak być skirz fest kwalifikowanyj kadry ale tyż i cołkij richtich ôbeznanyj ekipy z fyrmy.

operatorów maszyn budowlanych (koparek)